En Miljörättsbyrå i Uppsala

Välkommen!

Jonas Christensen

Miljöjurist

Hur kan jag hjälpa dig?

Jonas Christensen Juris. Dr.

Ekolagen Miljöjuridik är den lilla juristbyrån med den breda kompetensen.

Jag har kompetens i främst miljörätt, plan- och byggrätt, livsmedelsjuridik samt den juridiken som styr vatten och avloppstjänsterna i samhället (Va-juridik). Även vissa delar av den offentliga rätten, såsom förvaltningsrätt och regler om offentlighet och sekretess finns på agendan.

Tidigare har jag arbetat på ett kommunalt miljökontor och en kortare period på Livsmedelsverket. Allt sedan min doktorandtid på Uppsala universitet har jag utbildat och fortbildat både yrkesverksamma och studenter.

 

Kontoret ligger i centrala Uppsala, nära tåget, bussen och cykelbanan. Kunderna finns i hela landet.

Jag tar på mig mål och uppdrag där det finns förutsättningar att göra nytta för miljön!

Under senaste året har jag fortbildat närma 50 nygamla miljönämnder i sitt myndighetsuppdrag, även och jag just nu väljer att inte resa så kan det lösas på distans. Hör av er så kan vi diskutera era önskemål!

Jag driver processer i myndigheter och domstol, utbildar, fortbildar, utreder och skriver rapporter. Vill ni ha en mer heltäckande bild av t.ex. dagvattenjuridiken, kommer jag gärna till er. Tillsammans med WRS Uppsala AB utbildar jag ofta under VA-Guidens paraply.

Kunderna är privatpersoner, ideella organisationer, kommuner, statliga verk samt  universitet och högskolor över hela landet. Ekolagen driver miljömål i domstolar och myndigheter, utbildar, fortbildar, utreder och skriver rapporter.

Här är några exempel på typer av mål som jag under senare tider drivit eller på annat sätt varit inblandad i:

 • Strandskyddsärenden, har stöttat både kommuner och ideella miljöorganisationer.
 • Lag om allmänna vattentjänster.
 • Detaljplaner, både i Uppsala och andra ställen i Sverige.
 • Bergtäkter
 • Verksamhetsområde, vatten och avlopp (lag om allmänna vattentjänster)
 • Avfallsupplag
 • Motorbanor
 • Arlanda flygplats
 • Gruvetableringar, (Minerallag och Miljöbalk)
 • Hälsoskyddsmål
 • Detaljplaneärenden (Plan- och bygglagen)
 • Hälsoskydd i bostäder
 • Kommunala krav på BDT-avlopp
 • Provborrning efter naturgas,
 • Miljöprövning av flygplatser,
 • MKB-process inför SKB:s ansökan om placering av kärnavfallslager,
 • Föreläggande om åtgärd mot enskilt avlopp,
 • Arbetsplan enligt väglagen,
 • Ansökan om utnyttjande av bergrum för deponering av avfall

Ekolagen har också bra kontakter med flera statliga verk. Under senare tid Ekolagen har samarbetat med Havs- och vattenmyndigheten, Livsmedelsverket, Riksantikvarieämbetet och Boverket.

Ekolagen tar ställning, och arbetar för miljön och för en rättssäker ärendehantering.

Jonas Christensen fungerar som juristexpert på VA-guiden.se.

Ekolagen tar socialt ansvar

Ekolagen har genom året sponsrat Uppsala Ultimate Frisbee, Juniorlagen samt det  svenska U20-landslaget. I år har dessvärre alla tävlingar legat nere.
TUG
Ekolagen är stolt över att vara Partner till TUG, Toaletter Utan Gränser, som samlar pengar och låter bygga kretsloppstoaletter i utvecklingsländer för att öka kvinnors och barns säkerhet, för att minska utsläpp och för att skapa kretslopp av näringsämnen.

Därutöver skänker Ekolagen pengar till KRIS, Kriminellas Revansch i Samhället som gör stor nytta.

Sänd aldrig in material eller andra skriftliga uppgifter till mig innan jag har accepterat att bistå dig. Beskriv bara ditt problem i allmänna ordalag om du väljer att sända e-post. Anledningen är att det finns risker att jag företräder annan part i ärendet, och då kan det uppstå intressekonflikter.

Följ gärna Ekolagen på Flickr! Information och foton!

Bilden överst; Tornfalk just utkommen ur boet. Kungsängen, Uppsala. Foto J. Christensen.

Välkommen!