Publikationer och utredningar

På denna sida listas sådana skrivuppdrag som utförts av Ekolagen Miljöjuridik AB, och där uppdragsgivaren medgivit publicering. I många fall finns länkar till den fulla texten. Vissa arbeten, såsom min doktorsavhandling från 2000 (1999), är naturligtvis inte skriven inom ramen för företaget. Några tidiga texter skrevs under firmanamnet Jonas Christensen Juridik & Miljö.

2016 Några frågeställningar rörande kommunal tillsyn över dagvattenanläggningar Ett utredningsuppdrag från Norrköpings kommun. Rapporten läggs ut inom kort.

2016 Latrin; Avlopp eller Avfall? Om rättsliga förutsättningar för småskalig latrinkompostering och om alternativ hantering av latrin. En rapport skriven på uppdrag av BalticSea2020.BalticSea2020 2016 06

2016 Planhandläggare inträngda mellan exploateringskrav och miljökvalitetsnormer. Debattartikel i Stadsbyggnad nr 1 2016. LÄNK

2015 Juridiken kring vatten och avlopp. En översiktlig genomgång av juridiken kring dricksvattenförsörjning samt avledning och rening av spillvatten och dagvatten. Havs- och vattenmyndighetens rapport 2015:15. Jonas Christensen är huvudförfattare. LÄNK(En uppdatering och revidering av rapporten Planera vatten och avlopp från 2008, som nu tillhör rättshistorien)

2014 Förstudie inför lagförslag om kulturmiljösanktionsavgifter. Utredningsuppdrag åt Riksantikvarieämbetet. 44 sidor.LÄNK

2014 Kontrollhandbok- utföra offentlig livsmedelskontroll. Fördjupning – juridisk metod. Uppdrag åt Livsmedelsverket. Kommer att publiceras på www.slv.se inom kort. 23 sidor.Länk

2013 Dagvatten i genomförandeavtal, ABVA oach BBR. En rapport skriven på uppdrag av Oxunda vattensamverkan (www.oxunda.se). LÄNK

2013 Dagvatten, ett grumligt rättsområde. Artikel i antologin Miljörättsliga perspektiv och tankevändor. Vänboken till Jan Darpö & Gabriel Michanek, Redaktörer Lena Gipperth och Charlotta Zetterberg. Iustus Förlag 2013. Länk

2013 Sluten tank inom verksamhetsområde för spillvatten. En rapport om de rättsliga förutsättningarna enligt LAV för va-huvudmannen att välja tekniken med sluten tank, samt vissa rättsliga följdfrågor. På uppdrag av Uddevalla kommun. Länk

2013 Dagvatten, men hur ska vi göra då? En rapport om hur kommunala miljönämnder kan arbeta med dagvattentillsyn. På uppdrag av Huddinge kommun. Länk.

2012 Handledning Miljöfarlig verksamhet. Skriven åt och för Svenska naturskyddsföreningen. Laddas ner från Naturskyddsföreningen

2012 Miljöchefens roll när Nämnd och Förvaltning vill ro åt olika håll. Carl Gustaf Spangenberg och Jonas Christensen gemensamt. På uppdrag av Föreningen kommunala miljöchefer. 18 sidor. Tillgänglig för medlemmar på föreningens hemsida

2011 Handledning Plan- och bygglagen, en vägledning. Skriven åt och för Svenska naturskyddsföreningen. Laddas ner från www.naturskyddsforeningen.se

2011 Planbestämmelser för dagvattenhantering. Uppdrag åt Oxundaåns vattensamverkan. (reviderad sept 2012).LÄNK

2010 GrävRätt – Tänk på lagen när du gräver! Miljörättsliga regler för maskinentreprenörer – en översikt. Beställare: Maskinentreprenörerna, 17 sidor för ME:s medlemmar. Syftet är att kortfattat informera förare av entreprenadmaskiner om vissa viktiga bestämmelser i miljö-lagstiftningen och kulturmiljölagstiftningen. Länk till ett smakprov här.

2009 Redovisning av regeringsuppdrag gällande möjligheten att skärpa miljökrav vid tillverkning av läkemedel och aktiv substans. Rapport från Läkemedelsverket 16 december 2009. Jonas Christensen Ekolagen Miljöjuridik AB och Petra Michélsen Yggdrasil Miljömanagement AB. Tillsammans med en referensgrupp med representanter från Läkemedelsverket, Naturvårdsverket samt Kemikalieinspektionen. Länk

2009 Små avlopp – vilka regler gäller. Artikel i VVS-forum, oktober 2009. Länk till artikeln här. I samma nummer skriver Maria Hubinette (Lst Västra Götaland) samt Ola Palm (JTI) var sin artikel med inriktning på olika tekniker för små avlopp.

2009 Myseldning – Inte bara en fråga om bygglov. Artikel i VVS-Forum nr 3 2009. .

2009 Klara Besked om små avlopp. Utgiven av Länsstyrelsen Västra Götaland. En vägledning om små avlopp, riktad till förtroendevalda. LÄNK

2008 Planera Vatten och Avlopp. Vad lagen säger och hur den kommunala planeringen kan gå till. OBSERVERA att Rapporten Juridiken kring vatten och avlopp, ovan, är en uppdaterad version av denna. Tillsammans med Mats Johansson Verna Ekologi samt Marika Palmér Rivera och Rickard Olofsson (illustrationer) WRS Uppsala AB. Utgiven av Länsstyrelserna. Länsstyrelserapport nummer 2008:44. LÄNK

2007. High quality reviewing of the GWP position paper on “sustainable Sanitation in the CEE region – adding a dimension to the IWRM plans”. Medförfattare.

2006: Urine Diversion: One Step Towards Sustainable Sanitation. EcoSanRes Publication Series 2006-1. Medförfattare (Elisabeth Kvarnström et. al.)

2004: Utvärdering av LIP-finansierade VA-projekt, enskilda avlopp / lokala lösningar, vassbäddar samt bevattning med avloppsvatten. Medförfattare. Naturvårdsverket.

2004: Tillsynsvägledning- vad är det? Om länsstyrelsernas ansvar för att ge vägledning i kommunernas operativa tillsyn enligt miljöbalken. Utredningsuppdrag åt Tillsyns- och föreskriftsrådet..

2004: Debattartikel i Kommunaktuellt.

2003: Sverige på efterkälken när det gäller enskilda avlopp. Debattartikel i i Tillsynsnsytt 2003:3.

2003: Naturvårdsverkets tillsynsvägledning -fallet PCB i fogmassor (2003:3).

2003: Enskilda avlopp – miljöbalken har ändrat de rättsliga förutsättningarna. Ingår i “Miljörätten i förändring – en antologi” under redaktion av Ulla Björkman och Gabriel Michanek. Rättsfondens skriftserie nr 36,  s. 153-230. LÄNK

2002: Utredningsuppdrag åt Naturvårdsverket, NV; Enskild avlopp och funktionskrav i Finland, Danmark samt Norge.

2002: Goda förutsättningar för tillsyn? Artikel i Fågelperspektiv på rättsordningen, vänbok till Staffan Westerlund. Iustus Förlag., s. 193-214.

2002: Utredningsuppdrag åt Riksrevisionsverket, RRV; Är Miljöbalken tillämplig på sanering av PCB-fogar I hus? Underlagsrapport inför RRV.

1998: Rätt och kretslopp. Studier om förutsättningar för rättslig kontroll av naturresursflöden, tillämpade på fosfor. Akademisk avhandling, Iustus 2000. 450 sid. (Jag har några ex liggande, vill du ha ett kan du höra av dig.)

1996: Svensk avfallslagstiftning, inte tillräckligt för ett kretsloppssamhälle. I “Kretslopp – ett måste för framtiden.” Arbetarskyddsnämnden 1996.

1995: Uthållig utveckling och princip 21 i Stockholmsdeklarationen. PM inför NorFa – Workshop, Vittulsberg, Uppsala 951123. Opubl.

1995: Termodynamik och Juridik, ett förslag till rättslig operationalisering av be greppet hållbar utveckling utifrån naturvetenskaplig teori. I antologin “Bæredyg tighed -en retsteoretisk begrebsanalyse, bidrag til en nordisk fors keruddannelse” Red. Ellen Margrethe Basse sidorna 81-91. GadJura Forlag København, Juristfor laget i Oslo, Nerenius & Santérus Förlag AB Stockholm 1995.

1994: Kretsloppspropositionen, en rättslig Potemkinkuliss? Miljörättslig tidskrift 1994:1, sidorna 21-59.

1993: Utredningsuppdrag Draft proposal for a hazardous waste regulation for the Republic of Cyprus.

1989: Ansvarslokalisering vid brott mot miljön, inom enskild och offentlig verksamhet. Uppsala Universitet, 1989. (Stencil. Examensarbete på juristlinjen. Miljöstraffrätt.)